Fundacja Potrafisz Polsko w toku realizacja zadania Instytut Demokracji Bezpośredniej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zadania www.lubbezposrednio.pl.

Data publikacji strony internetowej: 3 maja 2023 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 3 maja 2023 roku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu możliwych niezgodności wymienionych poniżej.

Które treści mogą być nieodstępne?
– dla niektórych elementów graficznych brakować może tekstu alternatywnego,
– nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową,
– niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet,
– napisy w niektórych publikowanych filmach mogą nie posiadać napisów w momencie ich publikacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono 3 maja 2023 roku. Deklaracja będzie poddawana przeglądowi i aktualizacji w przyszłości. Będziemy również dążyli do zmniejszenia liczby elementów i treści niedostępnych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Chcesz zgłosić problem?
Najlepiej wyślij do nas e-mail na adres kontakt@lubbezposrednio.pl. W razie konieczności kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt pod numerem 505 022 515. Za rozpatrywanie wniosków i odpowiedź na uwagi odpowiada koordynator projektu Piotr Trudnowski.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Potrafisz Polsko
Adres: ul. Główna 21, 49-330 Łosiów
E-mail: kontakt@potrafiszpolsko.net.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Fundacja Potrafisz Polsko nie prowadzi bieżącej działalności w siedzibie. W ramach realizacji zadania Instytut Demokracji Bezpośredniej organizowane będą spotkania w całej Polsce w wynajętych salach. Organizator będzie starał się wybierać sale i lokalizacje o możliwie najwyższym poziomie dostępności architektonicznej.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.