Konstytucja w artykule 63 gwarantuje nam prawo do petycji, w tym również do petycji do organów władzy lokalnej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Oznacza to, że petycję można złożyć w interesie publicznym, ale też w interesie własnym lub osoby trzeciej, jeśli ta osoba udzieliła na to zgodę. Ponieważ petycję może składać każdy, nie jest wymagane obywatelstwo polskie. Przyjmuje się, że wymagany wiek to co do zasady 18 lat, gdyż potrzebna jest zdolność do czynności prawnych, natomiast osoby niepełnoletnie mogą podpisywać petycje.

Petycja to prośba albo żądanie skierowane do organów władzy publicznej, mogąca dotyczyć m.in. zmiany prawa, podjęcia lub zaniechania jakichś działań, lub podjęcia jakichś decyzji. 

Petycje składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Każda petycja powinna zawierać informację o podmiocie zgłaszającym petycję wraz z jego adresem lub siedzibą, przedmiot petycji oraz jej adresata. 

Petycja składana we własnym imieniu powinna zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji oraz podpis. Jeśli petycję składa więcej podmiotów, wskazane powinno być ich miejsce zamieszkania bądź siedziby oraz imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby reprezentującej grupę, oraz jej podpis na petycji. W przypadku wysłania petycji w formie elektronicznej należy wskazać adres poczty elektronicznej, można również opatrzyć ją podpisem elektronicznym. 

Petycja musi zostać rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż 3 miesiące od jej złożenia. Jeżeli w przeciągu miesiąca od złożenia petycji, zostanie złożona druga w tej samej sprawie, instytucja, która rozpatruje petycję, wyznacza, nie dłuższy niż 2 miesiące okres oczekiwania na kolejne petycje w tej sprawie. Czas na rozpatrzenie tej petycji liczymy wówczas od momentu zakończenia wyznaczonego okresu. Jeśli adresat petycji jest błędny, przesyła ją w ciągu 30 dni do podmiotu właściwego dla rozpatrzenia petycji. Wówczas termin na rozpatrzenie petycji liczymy od dnia jej przesłania.

To podstawowe informacje na temat dostępu do informacji publicznej. W najbliższych miesiącach będziemy je rozszerzać i aktualizować.

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z działalnością Instytutu Demokracji Bezpośredniej? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.