Chcesz wziąć udział w kampanii referendalnej? Masz czas do 5 września!

Przypominamy podstawowe informacje dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, które chcą wziąć udział w kampanii referendalnej i skorzystać z darmowego czasu antenowego w TVP i Polskim Radiu!

Już we wtorek upływa czas dla podmiotów uprawnionych na zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych. Prezentujemy wszystko, co musisz w tej sprawie wiedzieć.

Kto może brać udział w kampanii referendalnej?

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym kampanią referendalną jest prezentowanie swojego stanowiska przez obywateli, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty w sprawie poddanej pod referendum. Każdy z tych podmiotów, a więc i każdy obywatel, jest uprawniony do prowadzenia kampanii referendalnej.

Ze szczególnej formy udziału w kampanii, w postaci udziału w kampanii telewizyjnej i radiowej, mogą korzystać partie polityczne, które w ostatnich wyborach otrzymały co najmniej 3% głosów lub współtworzyły koalicję, która otrzymała 6% głosów, kluby poselskie, parlamentarne lub senatorskie wybrane z list komitetu wyborczego wyborców oraz stowarzyszenia i fundacje spełniające wymogi ustawy.

Jakie wymogi musi spełniać stowarzyszenie i fundacja, żeby brać udział w kampanii telewizyjnej i radiowej?

W kampanii telewizyjnej i radiowej mogą brać udział stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które najpóźniej na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zostały zarejestrowane, lub zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzą działalność związaną z przedmiotem referendum, a ta działalność mieści się w zakresie je działalność statutowej. Ponadto w przypadku stowarzyszeń obszar ich działań musi obejmować terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej (określa to statut stowarzyszenia).

Do kiedy należy zgłaszać zamiar udziału w kampanii telewizyjnej i radiowej?

Zgodnie z ustawą podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii zawiadamiają PKW do 40 dni przed terminem przeprowadzenia referendum. W tym roku termin ten upływa we wtorek 5 września o godzinie 16:15.

Do czego uprawnia udział w kampanii radiowej i telewizyjnej?

Zarejestrowane partie, stowarzyszenia oraz fundacje mają prawo do nieodpłatnych emisji audycji wyborczych w publicznych programach telewizyjnych, oraz radiowych. Czas audycji jest dzielony po równo między wszystkie zgłoszone podmioty. Od 29 września do 13 października TVP oraz Polskie Radio rozpowszechnia te audycje. Łączny czas rozpowszechniania audycji określa ustawa.

Czy można oddać swój czas innej fundacji lub stowarzyszeniu?

Czas audycji dzielony jest po równo pomiędzy wszystkie podmioty. Nie można oddać czasu przysługującego jednemu z podmiotów na rzecz innego.

Jak zgłosić stowarzyszenie do kampanii referendalnej?

Na stronie PKW znajduje się informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów, wymaganych w celu zgłoszenia udziału stowarzyszenia w telewizyjnej i radiowej kampanii referendalnej. Zawiadomienie musi zostać zgłoszone najpóźniej 5 września, do godziny 16:15 w siedzibie PKW w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 10. Zawiadomienie wysłane pocztą lub kurierem będzie rozpatrywane tylko jeśli zostanie dostarczone przed wskazaną datą. Data nadania przesyłki nie ma znaczenia.

Zawiadomienie musi zawierać oznaczenie organu podmiotu, datę sporządzenia zawiadomienia oraz dane kontaktowe do organizacji w postaci numerów telefonu i adresu e-mail. Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby uprawnione do podpisywania dokumentów organu organizacji upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz. Do zawiadomienia załącza się uwierzytelniony statut i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) stowarzyszenia, organizacji albo — w przypadku stowarzyszenia zwykłego — regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego, poświadczony przez właściwy organ nadzorujący. Wzór zawiadomienia można pobrać ze strony PKW.

Jak zgłosić fundację do kampanii referendalnej?

Na stronie PKW znajduje się informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów, wymaganych w celu zgłoszenia udziału fundacji w telewizyjnej i radiowej kampanii referendalnej. Zawiadomienie musi zostać zgłoszone najpóźniej 5 września, do godziny 16:15 w siedzibie PKW w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 10. Zawiadomienie wysłane pocztą lub kurierem będzie rozpatrywane tylko jeśli zostanie dostarczone przed wskazaną datą. Data nadania przesyłki nie ma znaczenia.

Zawiadomienie musi zawierać oznaczenie organu podmiotu, datę sporządzenia zawiadomienia oraz dane kontaktowe do organizacji w postaci numerów telefonu i adresu e-mail. Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby uprawnione do podpisywania dokumentów organu fundacji upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz. Do zawiadomienia załącza się uwierzytelniony statut i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie fundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)

Co jeśli PKW odmówi rejestracji?

Podmiotowi, któremu odmówiono rejestracji, przysługuje w terminie 3 dni skarga na postanowienie PKW do Sądu Najwyższego.

Opracował: Tomasz Synowiec

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.